Επιστρέψατε Προς Τον Κύριο

26 Νοέ.

Αποτέλεσμα εικόνας για Επιστρεψατε εις τον Θεο

(πηγή)

Λάβετε μεθ’ εαυτών λόγους και επιστρέψατε προς τον Κύριον· είπατε προς Αυτόν: „Αφαίρεσον πάσαν ανομίαν ημών και δέχθητι ημάς ευμενώς, και θέλομεν αποδώσει τον καρπόν των χειλέων ημών” (Ωσηέ 14:1-2). Επιστρέψατε από των οδών υμών των πονηρών και φυλάττετε τας εντολάς Μου, τα διατάγματά Μου, κατά πάντα τον νόμον τον οποίον προσέταξα εις τους πατέρας σας και τον οποίον απέστειλα εις

εσάς διά μέσου των δούλων μου των προφητών (Β’ Βασ. 17:13). Επιστρέψατε, επιστρέψατε από των οδών υμών των πονηρών· διά τι να αποθάνητε; (Ιεζεκ. 33:11). Εάν τις πέση, δεν σηκόνεται; εάν τις εκκλίνη, δεν θέλει επιστρέψει; (Ιερεμ. 8:4). Ενθυμού λοιπόν πόθεν εξέπεσες και μετανόησον και κάμε τα πρώτα έργα (Αποκ. 2:5).Επιστρέψατε προς τους ελέγχους Μου· ιδού, Εγώ θέλω εκχέει το Πνεύμα Μου εφ’ υμάς, θέλω σας κάμει να νοήσητε τους Λόγους Μου (Παροιμ. 1:23). Επιστρέψατε από τούτων των ματαίων, προς τον Θεόν τον ζώντα, όστις έκαμε τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτοίς (Πράξ. 14:15). Επιστρέψατε προς Εμέ εξ όλης της καρδίας υμών και εν νηστεία και εν κλαυθμώ και εν πένθει. Και διαρρήξατε την καρδίαν σας και μη τα ιμάτιά σας και επιστρέψατε προς Κύριον τον Θεόν σας· διότι είναι ελεήμων και οικτίρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μεταμελούμενος διά το κακόν (Ιωήλ 2:12-23).
Μετανοήσατε και επιστρέψατε από των ειδώλων σας και αποστρέψατε τα πρόσωπά σας από πάντων των βδελυγμάτων σας (Ιεζεκ. 14:6). Μετανοήσατε και επιστρέψατε από πασών των ανομιών υμών, και δεν θέλει είσθαι εις εσάς η ανομία εις απώλειαν. Απορρίψατε αφ’ υμών πάσας τας ανομίας υμών, τας οποίας ηνομήσατε εις Εμέ, και κάμετε εις εαυτούς νέαν καρδίαν και νέον πνεύμα· και διά τι να αποθάνητε; Διότι εγώ δεν θέλω τον θάνατον του αποθνήσκοντος, λέγει Κύριος ο Θεός· διά τούτο επιστρέψατε και ζήσατε (Ιεζεκ. 18:30-32). Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε, διά να εξαλειφθώσιν αι αμαρτίαι σας, διά να έλθωσι καιροί αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου (Πράξ. 3:19).

Ας εγκαταλείπη ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος τας βουλάς αυτού· και ας επιστρέψη προς τον Κύριον, και θέλει ελεήσει αυτόν· και προς τον Θεόν ημών, διότι αυτός θέλει συγχωρήσει αφθόνως (Ησαΐας 55:7). Ας επιστρέψωσιν εις Εμέ οι φοβούμενοί Εμέ, και οι γνωρίζοντες τα μαρτύριά Μου· (Ψαλμ. 119:79). Διότι εν τη επιστροφή και αναπαύσει θέλετε σωθή· εν τη ησυχία και πεποιθήσει θέλει είσθαι η δύναμίς σας (Ησαΐας 30:15).

Εάν επιστρέψης προς τον Παντοδύναμον, θέλεις ανοικοδομηθή, εκδιώξας την ανομίαν μακράν από των σκηνών σου. Και θέλεις επισωρεύσει το χρυσίον ως χώμα και το χρυσίον του Οφείρ ως τας πέτρας των χειμάρρων (Ιώβ 22:23-24). Εάν επιστρέψητε προς τον Κύριον, οι αδελφοί σας και τα τέκνα σας θέλουσιν ευρεί έλεος έμπροσθεν των αιχμαλωτισάντων αυτούς, και θέλουσιν επανέλθει εις την γην ταύτην· διότι οικτίρμων και ελεήμων είναι Κύριος ο Θεός σας και δεν θέλει αποστρέψει το πρόσωπον αυτού από σας, εάν επιστρέψητε προς Αυτόν (Β’ Χρον. 30:9). Εάν επιστρέψης, προς Εμέ· και εάν εκβάλης τα βδελύγματά σου απ’ έμπροσθέν Μου, τότε δεν θέλεις μετατοπισθή (Ιερεμ. 4:1). Εάν επιστρέψητε προς

Εμέ και φυλάξητε τας εντολάς μου και εκτελήτε αυτάς, και αν ήναι από σας απερριμμένοι έως των εσχάτων του ουρανού, και εκείθεν θέλω συνάξει αυτούς και θέλω φέρει αυτούς εις τον τόπον, τον οποίον εξέλεξα διά να κατοικίσω το Όνομά Μου εκεί (Νεεμ. 1:9). Διότι εάν δεν επιστρέψητε και γείνητε ως τα παιδία, δεν θέλετε εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών (Ματθ. 18:3).

Όταν ευρεθής εν θλίψει και σε εύρωσι πάντα ταύτα εν ταις εσχάταις ημέραις, τότε θέλεις επιστρέψει προς Κύριον τον Θεόν σου και θέλεις ακούσει την φωνήν Αυτού (Δευτ. 4:30). Όταν κτυπηθή ο λαός σου έμπροσθεν του εχθρού (Α’ Βασ.8:33) και ο ουρανός κλεισθή και δεν γίνηται βροχή (Α’ Βασ. 8:35) και σας παραδώσω εις τον εχθρόν, ώστε οι αιχμαλωτισταί να φέρωσιν εσάς αιχμαλώτους εις την γην του εχθρού, μακράν ή πλησίον, επειδή αμαρτήσατε εις Εμέ (Α’ Βασ. 8:46), αν έλθετε εις εαυτούς εν τη γη, όπου εφέρθητε αιχμάλωτοι, και επιστρέψετε και δεηθήτε προς Εμέ εν τη γη των αιχμαλωτισάντων εσάς, λέγοντες: “Ημάρτομεν, ηνομήσαμεν, ηδικήσαμεν” και επιστρέψετε προς Εμέ εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας, εν τη γη των εχθρών των αιχμαλωτισάντων εσάς, και προσευχηθήτε προς Εμέ προς την γην σας την οποίαν έδωκα εις τους πατέρας σας, την πόλιν την οποίαν εξέλεξα, και τον οίκον τον οποίον ωκοδόμησα εις το όνομά σου, τότε θα υπάκουσω εκ του ουρανού, του τόπου της κατοικήσεώς Μου, της προσευχής σας και της δεήσεως σας και θα κάμω το δίκαιον σας (Α’ Βασ. 8:47-49). Έλθετε λοιπόν και επιστρέψετε προς τον Κύριον· διότι αυτός διεσπάραξε, και θέλει σας ιατρεύσει· επάταξε, και θέλει περιδέσει την πληγήν σας (Ωσηέ6:1) .

Ερευνήσατε λοιπόν τας οδούς σας και εξετάσετε και επιστρέψετε εις τον Κύριον (Θρήνοι 3:40). Επιστρέψατε προς Εμέ, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλω επιστρέψει προς εσάς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων (Ζαχαρ. 1:3).

Σταύρος Π.

http://www.triklopodia.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AD%CF%88%CE%B1%CF%84%CE%B5-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%BC%CE%AD/#

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: